De nieuwe Europese Privacyregels, een bekrachtiging van onze fundamentele mensenrechten!

De nieuwe Europese Privacyregels

bekrachtigen fundamentele mensenrechten!

Privacy is een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven!

U heeft nog:
Dagen Uur Min Sec

de tijd tot 25 mei 2018 

 

De praktijk van alledag in de informatievoorziening is echter dat anderen zich voortdurend en steeds meer op ons eigen terrein inbreken zonder dat wij dat weten of dat wij ons daarvan bewust zijn.
Burgers en ook de verantwoordelijken voor het vastleggen van persoonsgegevens, moeten zich ervan bewust zijn dat deze fundamentele mensenrechten geschonden worden als voorbijgegaan wordt aan die toestemming. 

Wat is Privacy eigenlijk?

Het is een ruim begrip: het gaat om de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven, de bescherming van persoonsgegevens en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon en e-mail. 

 Privacy is in dit licht de persoonlijke vrijheid om:

 1. ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens te kunnen vertoeven;
 2. in de gelegenheid te zijn om zich af te zonderen,
 3. storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan.

Later is dit in relatie tot de informatiekunde uitgebreid met:

 1. Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt.
 2. De wens onbespied en onbewaakt te leven.

Fundamentele mensenrechten

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of "eigen ruimte" is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd.
In artikel 17 van het VN-verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966 zijn de volgende fundamentele rechten vastgelegd:

 1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

 2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert deze rechten. Burgers van Europese landen die partij zijn bij het verdrag kunnen zich bij de rechter op dit verdrag beroepen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Na vier jaar voorbereiding heeft het Europees Parlement op 14 april 2016 de regels goedgekeurd van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de GDPR).
Op 24 mei 2016 is de Verordening in werking getreden. Met ingang van 25 mei 2018 zal zij rechtstreeks, zonder omzetting in nationale wetgeving, van toepassing zijn in de lidstaten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) harmoniseert de bestaande privacyregelgeving in alle landen van de Europese Gemeenschap. Naast de harmonisering van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers geeft de AVG handen en voeten aan de fundamentele rechten van de burgers.

Impact ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Belangrijk is dat het gaat om een verordening en niet om een richtlijn. Waar richtlijn 95/46/EG in elke lidstaat naar nationale wetten moest worden omgezet , is de algemene verordening gegevensbescherming rechtstreeks geldig. De AVG biedt de lidstaten wel nog steeds de mogelijkheid om eigen accenten te leggen en de nationale wetgeving aan te passen aan de eigen gebruiken omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Nederland heeft hier gebruik van gemaakt met de Wet Meldplicht Datalekken die sinds 1 januari 2016 van kracht is en op basis waarvan al flinke boetes kunnen worden opgelegd.

Wijzigingen ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening gegevensbescherming brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Behalve dat al bestaande regels zoals inzage en correctierecht verzwaard worden moeten burgers voortaan vóór dat gegevens worden vastgelegd:

 1. Op een eenvoudige en begrijpelijke manier geïnformeerd  worden over:
  • het waarom dat gegevens worden vastgelegd,
  • hoe ze beveiligd zijn en
  • wat ermee gebeurt.
 2. Vervolgens moeten burgers hun expliciete toestemming geven alvorens bedrijven de persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.
 3. Ook krijgt de burger nadrukkelijk het ‘recht om vergeten te worden’.

Deze maatregelen moeten garanderen dat burgers voortaan wel toestemming moeten geven alvorens andere mensen zich op hun terrein zullen begeven.

Leergang ISMS

GripOp start in januari 2016 met een leergang ISMS (Information Security Management System).

Wij richten ons op het Midden & Klein Bedrijf en op Verenigingen/Stichtingen.
In 14 maandelijkse bijeenkomsten begeleiden wij de gebruikers van onze GripOpDataGovernance-tool bij het treffen van de 133 maatregelen die uitgevoerd moeten worden om 42 doelstellingen op het gebied van de privacybescherming te realiseren.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.